. قـاطـع بـاش!

 • کارگاه آموزشی
 • ارزش رویداد

 • بانوان و آقایان
 • +18 سال
 • حضوری
 • غیرحضوری
 • دسته بندی های این خدمت
 • خصوصی
 • عمومی
 • سازمانی
 • خیریه
90 تا 180

دقیقه